Rien Vink Loonheffingen

Loonbelasting, volksverzekeringen en werknemersverzekeringen

Artikel 1 – Algemeen

1.1       In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Rien Vink Loonheffingen, kantoorhoudende te (9132 EG) ENGWIERUM, aan de Mounebuorren 2a;

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon (niet zijnde consument), die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, dan wel rechtspersoon, in opdracht en/of op verzoek van wie Opdrachtnemer een prestatie verricht van welke aard dan ook, dan wel van wie Opdrachtnemer een Opdracht aanneemt of met wie Opdrachtnemer in bespreking of onderhandeling is over het aannemen van een Opdracht;

Opdracht: alle overeenkomsten van opdracht, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden/prestaties door Opdrachtnemer en alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer en elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

1.2       Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van degenen die voor Opdrachtgever werkzaam zijn. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes, alsmede op alle Opdrachten.

2.2       Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Opdrachtnemer dit uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft  bevestigd.

2.3       Indien één of meer artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig of op andere wijze niet verbindend zou(den) zijn, wordt daardoor de geldigheid van de overige artikelen niet aangetast. Partijen zullen alsdan in beide gevallen in gezamenlijk overleg en in de geest van de Opdracht deze algemene voorwaarden voor zover nodig aanpassen, in die zin dat de niet-verbindende artikelen worden vervangen door bepalingen die zo min mogelijk verschillen van de betreffende niet-verbindende artikelen.           

Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen en totstandkoming Opdrachten

3.1       De door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes en aanbiedingen kennen een geldigheid van 30 dagen, tenzij anders vermeld.

3.2       Opdrachtnemer kan niet aan haar offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, worden gehouden indien Opdrachtgever had behoren te begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3,3       De in een offerte of aanbieding vermelde bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld. 

Artikel 4 – Gegevens en informatie

4.1       Opdrachtnemer is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de Opdracht indien Opdrachtgever alle door Opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Opdrachtnemer gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat Opdrachtgever de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van Opdrachtgever.

4.2       Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

4.3       Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie, ook indien deze van derden afkomstig zijn of door derden in opdracht van de Opdrachtgever worden verstrekt. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekt onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

Artikel 5 – E-mail- en internetgebruik

5.1       Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen door middel van elektronische post, waaronder ,doch niet beperkt tot, e-mail, met elkaar communiceren. Aan het gebruik van dergelijke communicatiemiddelen kleven echter risico’s, zoals (maar niet beperkt tot) vervorming, vertraging, onderschepping, manipulatie en virussen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit uit het gebruik van deze communicatiemiddelen.

5.2       In geval van twijfel omtrent de inhoud en/of verzending van elektronische post zijn de data-uittreksels uit de computersystemen van Opdrachtnemer bepalend. 

Artikel 6 – Uitvoering van de opdracht

6.1       Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

6.2       Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.

6.3       Opdrachtnemer staat niet in voor het bereiken van enig door Opdrachtgever beoogd of gewenst resultaat.

6.4       Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts richtlijnen. De overeengekomen termijnen zijn slechts fatale termijnen als bedoeld in art 6:83 sub a BW indien zulks schriftelijk expliciet is overeengekomen.

6.5       De overeenkomst kan, tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is, door Opdrachtgever slechts wegens termijnoverschrijding worden ontbonden indien de Opdrachtgever de Opdrachtgever na het verlopen van de afgesproken termijn schriftelijk een redelijke termijn tot nakoming heeft gesteld en de Opdrachtnemer de Opdracht ook binnen deze termijn niet of niet geheel uitvoert. 

Artikel 7 – Intellectuele Eigendomsrechten 

7.1       Onderhavige overeenkomst strekt niet tot overdracht van intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, behoudens en voor zover de verplichting tot overdracht blijkt uit dit artikel.

7.2       Opdrachtnemer verstrekt hierbij Opdrachtgever het recht om aangeleverde rapportages of andere schriftelijke stukken te gebruiken binnen diens eigen onderneming en om in dat kader te verveelvoudigen. Het gebruiksrecht als hiervoor bedoeld, is niet exclusief en niet overdraagbaar.

7.3       Het gebruiksrecht op rapportages of andere schriftelijke stukken , zoals in artikel 6.2 bedoeld is, staat er niet aan in de weg dat Opdrachtgever (delen daarvan)  voor andere Opdrachten gebruikt, een en ander onverminderd de verplichtingen tot geheimhouding zoals bepaald in artikel 7.3.

Artikel 8 – Geheimhouding

8.1       Opdrachtnemer is verplicht de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de Opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op Opdrachtnemer een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of wanneer de Opdrachtgever de Opdrachtnemer schriftelijk van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

8.2       Opdrachtnemer of één van de voor hem werkzame personen is, indien hij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, gerechtigd de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie, alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de Opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn.

8.3       Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van rapporten, adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de Opdracht voortvloeit, geschiedt voor het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Opdrachtnemer, op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien Opdrachtgever of één van de voor haar werkzame bestuurders of werknemers voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure. 

Artikel 9 – Persoonsgegevens

9.1       Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ten aanzien van de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

9.2       In het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen rustende op Opdrachtnemer, kan Opdrachtnemer persoonsgegevens betreffende Opdrachtgever en/of personen verbonden aan of werkzaam bij/voor Opdrachtgever verwerken. 
Artikel 10 – Honorarium en factuur

10.1     Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer een honorarium, alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij Opdrachtnemer gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.

10.2     Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre een wijziging of aanvulling van de Opdracht een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

9103    De factuur van het verschuldigde honorarium en gemaakte kosten zal in pdf  formaat middels een mailbericht worden verzonden. Opdrachtgever staat ervoor in dat mailberichten afkomstig van het adres rienvinkloonheffingen.nl niet wegens aangemerkt als spam niet gelezen worden.  

Artikel 11 – Betaling

11.1     Betaling dient zonder enige aftrek of korting in euro te geschieden door storting of overmaking op het op de factuur aangegeven rekeningnummer binnen veertien dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan Opdrachtgever in verzuim is.

11.2     Alle buitengerechtelijke kosten die Opdrachtnemer heeft in verband met de incasso van een vordering op Opdrachtgever zijn voor rekening van Opdrachtgever.

11.3     Alle kosten die Opdrachtnemer heeft in verband met een gerechtelijke procedure tegen Opdrachtgever zijn voor rekening van Opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij Opdrachtnemer als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

11.4     Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om voor- tijdens- en na de uitvoering van een Opdracht, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Opdrachtnemer aanleiding geeft, van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. 

Artikel 12 – Reclames

12.1     Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het declaratiebedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

12.2     Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.

12.3     In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen een restitutie van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium naar evenredigheid. 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1     Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de Opdracht mag worden vertrouwd en waar het directe schade betreft. Opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk voor :

  • bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever;

  • bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van de door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Opdrachtnemers daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Opdrachtnemer verbonden organisatie;

  • bij Opdrachtgever of derden ontstane  indirecte, bedrijf- of gevolgschade.

13.2     De in het eerste lid vermelde uitsluitingen van de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.

13.3     De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor een tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht, alsmede voor een onrechtmatige daad is beperkt tot driemaal het bedrag dat Opdrachtgever naar de maatstaf van het bepaalde in artikel 9 als honorarium (exclusief btw) aan Opdrachtnemer heeft betaald en/of nog verschuldigd is ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, met een maximum van dertigduizend euro
(€ 30.000,-).

13.4     Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

13.5     Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtnemer betrokken zijn die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer. Deze vrijwaring betreft ook de kosten van verweer tegen die vorderingen.

13.6     De opdrachtgever verklaart dat aan alle interne besluitvormingsvereisten die nodig zijn om, indien van toepassing, namens haar bedrijf de Opdracht te verstrekken is voldaan. 

Artikel 14 - Overmacht

14.1     Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

14.2     Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

14.3     Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

14.4     Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slecht gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen al betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

Artikel 15 – Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval na een jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten. 

Artikel 16 – Rechts- en forumkeuze

16.1     Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

16.2     Geschillen worden, voor zover de wet niet dwingendrechtelijk andere mogelijkheden geeft, voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement van de plaats waar Opdrachtnemer gevestigd is.

16.3     In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.

16.4     Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland te Leeuwarden.